O nás

Kto sme

Termická analýza materiálov vyžaduje teoretickú spoluprácu viacerých vedeckých disciplín ako je fyzika, chémia, potravinárstvo, geológia, farmácia a pod. Na druhej strane zostáva termická analýza z veľkej časti praktickou zručnosťou, ktorá vyžaduje špecifické znalosti a skúsenosti. Neustále aktualizované a súvislé vzdelávanie v tejto oblasti je dôležité, najmä ak vezmeme do úvahy veľkú rozdielnosť medzi študentmi v ich skúsenostiach s inštrumentálnymi technikami a zároveň neustále sa zväčšujúci rozsah metód v oblasti materiálových vied.

Konzorcium

Aristotelova univerzita v Solúne (AUTh) je verejnou inštitúciou založenou v roku 1925. Jej štruktúra, rozsah aktivít a veľkosť z nej robia najväčšiu inštitúciu vyššieho vzdelávania v Grécku. AUTh má 42 ústavov, na ktorých študuje viac než 95 tisíc študentov a celkovo má približne 3000 vedeckých a pedagogických zamestnancov. Univerzita sa rozhodla poskytovať aj programy celoživotného vzdelávania, aby tak uspokojila zvyšujúci sa dopyt gréckej spoločnosti po vzdelávaní, odbornej príprave a špecializácii.

Oddelenie fyziky má takmer 800 študentov a 111 zamestnancov a je ako stvorené pre koordináciu projektu pracujúceho s tzv. „bolonskými nástrojmi“, keďže má bohaté skúsenosti s mnohostrannou spoluprácou a programovými schémami Erasmus. Okrem toho má oddelenie aj úzku spoluprácu s gréckym trhom práce.

Aristotelova Univerzita v Solúne (AUTh) prináša svoje skúsenosti v oblasti termickej charakterizácie materiálov, kinetiky degradácie polymérov, termických vlastností a termooxidačnej stability nanomateriálov.

Cyperská univerzita bola založená v roku 1989 a prvých študentov prijala v roku 1992. Univerzita má rozsiahlu skupinu odborníkov, ktorí sa venujú vede a  šíreniu vedeckých poznatkov. Napriek svojej krátkej histórii si Cyperská univerzita získala uznanie v medzinárodnej akademickej komunite aj v cyperskej spoločnosti.

Oddelenie strojníctva a výrobného inžinierstva sa venuje nasledujúcim oblastiam výskumu:

  • Výskum termoelektrických materiálov s dôrazom na termoanalytické techniky
  • Výučba metód charakterizácie materiálov vrátane termickej analýzy v bakalárskych a magisterských študijných odboroch
  • Zariadenia pre termickú analýzu s dôrazom na meranie tepelnej vodivosti rôznymi technikami

Laboratórium technológie práškov na oddelení strojníctva a výrobného inžinierstva sa zaoberá výskumom materiálov v oblasti:

  • Syntéza materiálov: vývoj metód prípravy materiálov pomocou rôznych syntéznych postupov, napr. reakcie v tuhej fáze, syntéza v tavenine, plameňové reakcie, mechanická príprava zliatin.
  • Spracovanie materiálov: mechanické spracovanie materiálov pomocou mletia, spekanie pod tlakom. Tieto techniky poskytujú výhody ako napr. zlepšenie mechanických vlastností, masovú výrobu rozličných tvarov a je možné ich použiť na rozličné materiály vrátane polovodičov a kovov.
  • Charakterizácia materiálov: pripravené materiály sú rutinne analyzované rôznymi metódami, napr. RTG práškovou difrakciou, termickou analýzou, rastrovacím elektrónovým mikroskopom, EDS a pod. Všetko prístrojové vybavenie je k dispozícii na oddelení strojníctva a výrobného inžinierstva.
  • Vlastnosti materiálov: meranie termoelektrických vlastností vrátane Seebeckovho koeficientu, merania elektrickej a tepelnej vodivosti je možné vykonávať v teplotnom rozsahu 25°C až 800°C. Tieto techniky sú používané pri štúdiu materiálov zaujímavých z hľadiska ich aplikácie v oblasti elektroniky a termoelektroniky.

Univerzita La Sapienza v Ríme, založená pápežom Bonifácom VIII. v roku 1303, je jednou z najstarších univerzít na svete a druhou najstaršou v Európe. Univerzita vykazuje výnimočné čísla: 111 tisíc zapísaných študentov, z toho 8 tisíc zahraničných a každoročne tisíc študentov na výmennom pobyte, 11 fakúlt so 63 oddeleniami, ktoré pokrývajú všetky vedecké a spoločenské oblasti života, viac než 4700 pedagógov a výskumníkov a 4300 administratívnych a technických zamestnancov.

La Sapienza ponúka široký výber zameraní: asi 260  bakalárskych a magisterských študijných programov, 80 PhD. programov, jedno- alebo dvojročné odborné kurzy a špecializácie. V anglickom jazyku univerzita ponúka mnohé kurzy v rôznych odboroch  a niektoré magisterské programy (vrátane 6-ročného štúdia lekárstva).

Slovenská technická univerzita v Bratislave (STUBA) má sedem fakúlt: Stavebnú fakultu, Strojnícku fakultu, Fakultu elektrotechniky a informatiky, Fakultu chemickej a potravinárskej technológie, Fakultu architektúry, Materiálovotechnologická fakultu a Fakultu informatiky a informačných technológií. STUBA je nasledovníčkou Banskej akadémie založenej v r. 1762 v Banskej Štiavnici, asi najstaršej technickej univerzity na svete. Slovenská technická univerzita je najreprezentatívnejšou slovenskou  inštitúciou v oblasti výskumu a aplikácie vo všetkých odvetviach techniky. Univerzita je schopná riešiť zložité projekty v oblasti základného a aplikovaného výskumu a má vybudovanú širokú vedeckú spoluprácu s partnermi po celom svete. Pracoviská univerzity sú zapojené do mnohých národných a medzinárodných vedeckých projektov a grantových schém.

Laboratórium termickej analýzy a kalorimetrie na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie je vybavené štyrmi diferenčnými kompenzačnými kalorimetrami a jedným TG/DTA simultánnym analyzátorom. Personál laboratória poskytuje (i) prednášky z chemickej termodynamiky v bakalárskom a magisterskom štúdiu, (ii) laboratórne cvičenie z termickej analýzy, (iii) laboratórne cvičenie a seminár z fyzikálnej chémie pre bakalárske štúdium. V rámci výskumu sa laboratórium zaoberá fyzikálno-chemickým štúdiom materiálov, najmä termickou a termooxidačnou degradáciou materiálov, predikcii  životnosti materiálov, termoanalytickej kinetike, charakterizácii materiálov a modelovaniu procesov prebiehajúcich v kondenzovanej fáze.

Slovenská technická univerzita v Bratislave (STUBA) má sedem fakúlt: Stavebnú fakultu, Strojnícku fakultu, Fakultu elektrotechniky a informatiky, Fakultu chemickej a potravinárskej technológie, Fakultu architektúry, Materiálovotechnologická fakultu a Fakultu informatiky a informačných technológií. STUBA je nasledovníčkou Banskej akadémie založenej v r. 1762 v Banskej Štiavnici, asi najstaršej technickej univerzity na svete. Slovenská technická univerzita je najreprezentatívnejšou slovenskou  inštitúciou v oblasti výskumu a aplikácie vo všetkých odvetviach techniky. Univerzita je schopná riešiť zložité projekty v oblasti základného a aplikovaného výskumu a má vybudovanú širokú vedeckú spoluprácu s partnermi po celom svete. Pracoviská univerzity sú zapojené do mnohých národných a medzinárodných vedeckých projektov a grantových schém.

Laboratórium termickej analýzy a kalorimetrie na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie je vybavené štyrmi diferenčnými kompenzačnými kalorimetrami a jedným TG/DTA simultánnym analyzátorom. Personál laboratória poskytuje (i) prednášky z chemickej termodynamiky v bakalárskom a magisterskom štúdiu, (ii) laboratórne cvičenie z termickej analýzy, (iii) laboratórne cvičenie a seminár z fyzikálnej chémie pre bakalárske štúdium. V rámci výskumu sa laboratórium zaoberá fyzikálno-chemickým štúdiom materiálov, najmä termickou a termooxidačnou degradáciou materiálov, predikcii  životnosti materiálov, termoanalytickej kinetike, charakterizácii materiálov a modelovaniu procesov prebiehajúcich v kondenzovanej fáze.