Zber a vyhodnocovnie dát v termickej analýze

Portfolio Description


Tento modul je venovaný zberu dát z termoanalytických meraní, kalibračným postupom a štatistickému vyhodnocovaniu údajov. Diskutujú sa aj základné techniky numerického spracovaniadát (interpolácia, numerická integrácia, numerické derivácie) a základné typy. Modul končí lekciou o spracovaní údajov tepelnej analýzy pre forenzné aplikácie.

Regulácia teploty v termoanalytických prístrojoch; zber dát; citlivosť meraní; kalibrácia prístrojov DSC, DTA a TG.

Štatistické spracovanie údajov, hodnotenie základných štatistických parametrov; interpolácia a extrapolácia, numerické integrovanie a derivovanie; typy, typy základných čiar,Tg a trigger.

Chemometrické spracovanie údajov z termoanalytických prístrojov; prieskumné nástroje a predikčné modely; Analýza hlavných komponentov (PCA), diskriminácia pomocou čiastkovej metódy najmenších štvorcov a regresnej analýzy (PLS-DA a PLSr); interpretácia skóre a loading grafov; porovnaniemultiparametrickýchdát. Zameranie: aplikácia na forenzné problémy.