Základné techniky termickej analýzy

Portfolio Description


Tento modul je venovaný princípom najpoužívanejších termoanalytických metód:diferenčnejkompenzačnej kalorimetrii, diferenčnej termickej analýze, termogravimetrii a dynamickej mechanickej analýze. Uvedené sú aj niektoré aplikácie termoanalytických metód.

V tejto lekcii sú opísané princípy merania DSC s tepelným tokom a DSCs kompenzáciou výkonu. Teoretický základ metód DSC a DTA je analyzovaný najjednoduchším možným spôsobom. Spomenuté sú aj niektoré aplikácie.

Cieľom tejto lekcie je zoznámiť študentov so základnými princípmi termogravimetrie (TG), t.j. hmotnostných zmien vzorky v závislosti od teploty. Táto technika je používaná výlučne pre štúdiumpremienspojených s absorpciou alebo vývojom plynov z tuhej resp. kvapalnej vzorky.

Cieľom tejto lekcie je zoznámiť študentov so základnými princípmi dynamickej mechanickej analýzy a jej použiteľnosťou naštúdiumtermomechanických vlastností materiálov na báze polymérov. K dispozícii sú tiež úvodné materiály o polyméroch: základy a fázové prechody v polyméroch.