Termická analýza aplikovaná na potraviny a liečivá

Portfolio Description


Tento modul je zameraný na najdôležitejšie aspekty aplikácie kalorimetrie a termickej analýzy (hlavne DSC) na potraviny a liečivá.

Lekciebudú zamerané na identifikáciu fázových prechodov vyskytujúcich sa v potravinách, biomateriáloch a biomakromolekulách, ako aj na porovnanie profilov DSC čistej účinnej látky a pomocnej látky v binárnejzmesi 1:1w/w  , ktorá môže predstavovať model liečiva pre farmaceutický priemysel.

Cieľom lekcie je poskytnúť základy použitia techník termickej analýzy (najmä DSC) na posúdenie kompatibility/nekompatibility medzi aktívnou farmaceutickou zložkou (API) a pomocnou látkou v predformulačnom štádiu vývoja lieku. Za týmto účelom sa pripraví binárna zmes API a každého jednotlivého excipientu v hmotnostnom pomere 1:1. Vykonávajú sa DSC experimenty na čistých zložkách a binárnych zmesiach. Porovnanie sa vykoná za predpokladu, že sú zložky navzájom kompatibilné, ak sú tepelné vlastnosti (teplota topenia, zmena entalpie atď.) zmesí len súčtom vlastností jednotlivých zložiek.

Biokalorimetria je tu prezentovaná podľa všeobecnej klasifikácie v dvoch typoch systémov:

  1. Biomakromolekuly v zriedenom roztoku (bielkoviny, DNA atď.)
  2. Biomakromolekuly v suspenzii alebo v kondenzovanej fáze (biomateriály, potraviny atď.)

Na konci lekcie by študenti mali mať k dispozícii škálu kalorimetrických prístupov na štúdium hlavných prechodov, ku ktorým dochádza v týchto systémoch.