Špeciálne techniky termickej analýzy

Portfolio Description


Cieľom modulu je zoznámiť študentov so špeciálnymi technikami termickej analýzy vrátane termoporometrie, meraní tepelnej vodivostilaserflash metódou, kalorimetrie adsorpcie, spojenia hmotnostnej spektrometrie alebo infračervenej spektroskopie s Fourierovou transformáciou s termogravimetriou (TG-MS a TG-FTIR) a spojenia pyrolýzy s plynovou chromatografiou a hmotnostnou spektrometriou (Py-GC/MS). Študenti sa naučia možnosti a obmedzenia týchto techník, ako aj základnú analýzu údajov na získanie rôznych parametrov z reálnych meraní.

Cieľom lekcie je ukázať, že štúdium fázových zmien (topenia alebo tuhnutia) tekutiny a póroch pomocou DSC poskytuje informácie o distribúcii veľkosti pórov.

Na konci lekcie by študenti mali byť schopní použiť DSC na výpočet veľkosti pórov a určiťtyp pórov (paralelné póry, prepojené póry) a budú schopní používať model, ktorý tieto výpočty umožňuje.

Cieľom lekcie je zoznámiť študentov so základmi merania tepelnej vodivosti technikou laser flash. Budú prezentované a diskutované prípadové štúdie s dôrazom na odlišný typ materiálov a obmedzenia techniky. Analýza dát sa bude vykonávať pomocou rôznych modelov s dôrazom na ich presnosť.

Adsorpcia na poréznych materiáloch je technika, ktorá umožňuje separáciu, filtráciu alebo uskladnenie molekúl. Môže byť použitá v kvapalnej alebo plynnej fáze. Adsorbované množstvo je možnéľahko vypočítať, ale nevysvetľuje to mechanizmus tohto javu. Mikrokalorimetria sa môže použiť na výpočet tepla alebo entalpie adsorpcie, ktoré môžu indikovať, či existujú špecifické miesta adsorpcie alebo či je adsorpcia spojená len s plnením pórov.

Cieľom je zoznámiť študentov so základnými princípmi spojených techník pre analýzu vyvíjaného plynu (EGA). Teória a prípadové štúdie budú prezentované a diskutované s niekoľkými príkladmi použitia v rôznych oblastiach.

Lekcia zoznámi študentov so základnými princípmi a aplikáciami metódy pyrolýzy spojenej s plynovou chromatografiou a hmotnostnou spektrometriou (Py-GC/MS). Uvedené sú rôzne príklady s dôrazom na polyméry.