Prípadové štúdie na termoanalytické metódy

Portfolio Description


Cieľom modulu je zoznámiť študentov s prípadovými štúdiami na techniky termickej analýzy. Dôraz sa bude klásť na použitie dynamickej mechanickej analýzy termických vlastností polymérov a nanokompozitov založených na polyméroch, ako aj na meranie tepelnej vodivosti a analýzu termoelektrických dát.

Cieľom lekcie je poskytnúť literárne príklady na aplikácie DMA pri termomechanickej charakterizácii materiálov na báze polymérov. Predstavené a diskutované budú príklady z literatúry, v ktorých sa DMA používa na štúdium termických vlastností polymérov a nanokompozitov na báze polymérov.

Cieľomlekcie je zoznámiťštudentov so základnýmiprincípmitermoelektrickejenergie a významommeranítepelnejvodivosti v tejtooblasti. Študentibudúpracovaťnakonkrétnychprípadovýchštúdiách, ktorésatýkajútypickýchtermoelektrickýchmateriálov. Analýzadátsabudevykonávaťpomocoumodelov, ktorésúvhodnénaaplikáciutermoelektrickýchmateriálov.