Kinetika premien

Portfolio Description


Modul je venovaný metódam, ktoré sa najčastejšie používajú pri analýze kinetiky komplexných chemických resp. fyzikálno-chemických procesov, ako je degradácia materiálov, kryštalizácia atď. Metódy sú izokonverzné: integrálne, diferenciálne a prírastkové. Ostatné metódy budú spomenuté len okrajovo.

Metódy založené na všeobecnejrýchlostnej rovnici sú rozdelené do skupín a analyzované sú ich výhody a nevýhody. Uvedené sú hlavne metódy bez modelu (izokonverzné).

Mnoho procesov v kondenzovanej fáze vykazuje indukčnú periódu, na konci ktorej sa náhle menia vlastnosti materiálu. Pretože sa vlastnosti materiálu zvyčajne zhoršujú, dĺžkaindukčnej periódy sa považuje za mieru stability materiálu. Uvedené sú metódy predikcie životnosti materiálov.