Podmienky

Podmienky

Škola termickej analýzy

Účastníci školy budú mať možnosť získať teoretické a praktické poznatky o technikách termickej analýzy a ich moderných aplikáciách v oblasti charakterizácie materiálov.

Škola využíva kombinovanú metódu výučby, v ktorej sú e-learningová a prezenčná forma navrhnuté tak, že jedna forma môže funkčne podporovať druhú.

V prvej fáze budú študenti v období od 1. 5. 2019 do 30. 6. 2019 (2 mesiace) pracovať v e-learningu (e-kurzy a hodnotenia) v ich krajine, potom nasleduje 6-dňová fáza fyzickej mobility, kedy sa zúčastnia školení.

Školenia sa uskutočnia od pondelka 2. do piatka 6. septembra 2019 v:

Aula Seminari, Oddelenie S.B.A.I.

Univerzita Sapienza v Ríme

Budova RM004, Via A. Scarpa 16, I-00161 Rím, Taliansko (http://www.sbai.uniroma1.it/department/how-reach-us)

Kto sa môže zúčastniť:

  • Postgraduálni študenti, doktorandi patriaci k univerzitám zúčastňujúcim sa na programe
  • Postdoktorandi na univerzitách, ktoré sa zúčastňujú na programe a ktorí musia byť osobitne certifikovaní každou inštitúciou.

Záväzky a povinnosti

  • Každý vybraný študent by sa mal venovať potrebný čas na štúdium všetkých učebných materiálov kurzov, ktoré budú zverejnené na e-learningovom portáli školy.
  • Vyberte si praktickú úlohu z tém, ktoré budú zverejnené na stránke. Túto prácu bude študent prezentovať počas vyučovania (trvanie prezentácie 10 minút) a mal by odpovedať na otázky učiteľov a ostatných študentov.
  • V priebehu mája až júna bude každý vybraný študent schopný komunikovať s učiteľmi elektronicky o ponúkaných kurzoch a práci, ktorú vykonal(a).
  • Každý študent by mal absolvovať celý časový rozsah výučby.

Čo program pokrýva

Pre každého študenta program pokrýva nasledujúce výdavky spojené s fyzickou mobilitou:

Cestovné náklady do 275 €

Ubytovanie (6 nocí) a bežné výdavky paušálnou sumou 406 €