Συλλογή και αξιολόγηση δεδομένων στη Θερμική Ανάλυση

Portfolio Description


Η παρούσα ενότητα είναι αφιερωμένη στις αρχές της συλλογής δεδομένων από θερμοαναλυτικές μετρήσεις, διαδικασίες βαθμονόμησης και στατιστικής αξιολόγησης δεδομένων. Επιπλέον, τίθενται υπό συζήτηση κάποιες βασικές τεχνικές για την αξιολόγηση δεδομένων (παρεμβολή, αριθμητική ολοκλήρωση, αριθμητικές παράγωγοι), καθώς και ορισμένα είδη γραμμών βάσης. Η ενότητα ολοκληρώνεται με ένα μάθημα επεξεργασίας δεδομένων θερμικής ανάλυσης για εφαρμογές του κλάδου της εγκληματολογίας.

Ρύθμιση της θερμοκρασίας σε θερμοαναλυτικά όργανα; συλλογή δεδομένων; ευαισθησία των μετρήσεων; βαθμονόμηση των οργάνων DSC, DTA και TG.

Στατιστική επεξεργασία δεδομένων; εκτίμηση βασικών στατιστικών παραμέτρων; παρεμβολή και προέκταση, αριθμητική ολοκλήρωση και παραγώγιση;είδη γραμμών βάσης, είδη Tg και ασφάλεια.

Χημειομετρική επεξεργασία δεδομένων από θερμοαναλυτικά όργανα; εργαλεία προβολής/προέκτασης και μοντέλα πρόβλεψης; Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών (PCA), Διακριτή Ανάλυση μερικών ελαχίστων τετραγώνων (PLS-DA) και Ανάλυση Παλινδρόμησης μερικών ελαχίστων τετραγώνων (PLSr); Ερμηνεία των διαγραμμάτων των scores και των φορτίων; Σύγκριση αποτελεσμάτων από πολυπαραμετρικά δεδομένα; εστίαση σε εφαρμογές του κλάδου της εγκληματολογίας.