Μελέτη της κινητικής μετασχηματισμού σε πολυμερή

Portfolio Description


Στόχος αυτής της ενότητας είναι να παρουσιάσει βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις για την κινητική μετασχηματισμού διαφόρων υλικών και να τις εφαρμόσει, ειδικά σε πολυμερή. Παρουσιάζονται ειδικές περιπτώσεις για τη μελέτη της κινητικής των αντιδράσεων πολυμερισμού, της δικτύωσης και φαινομένων κρυστάλλωσης χρησιμοποιώντας  δεδομένα της τεχνικής Διαφορικής Θερμιδομετρίας Σάρωσης (DSC). Διάφορες μέθοδοι προσομοίωσης δεδομένων παρουσιάζονται και χρησιμοποιούνται. Επιπροσθέτως, παρουσιάζονται οι βασικές εξισώσεις που χρησιμοποιούνται για τη μελέτη της θερμικής αποσύνθεσης των υλικών, καθώς επίσης και η εφαρμογή τους στα πειραματικά δεδομένα αποικοδόμησης των πολυμερών. Για τη μελέτη αυτή χρησιμοποιήθηκαν ισομετατροπικές μέθοδοι και μέθοδοι προσαρμογής μοντέλων για τον υπολογισμό της ενέργειας ενεργοποίησης και του προ-εκθετικού παράγοντα και για τον προσδιορισμό του μηχανισμού αντίδρασης.

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους μαθητές στην κινητική των αντιδράσεων πολυμερισμού τόσο σε θεωρητικό όσο και πειραματικό επίπεδο. Το μάθημα περιλαμβάνει τη παρουσίαση της εφαρμογής της Διαφορικής Θερμιδομετρίας Σάρωσης (DSC) για την παρακολούθηση της κινητικής πολυμερισμού, δίνοντας έμφαση στα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του. Θα παρουσιαστεί επίσης η χρήση μηχανιστικών ή ισομετατροπικών προσεγγίσεων για την κινητική πολυμερισμού με βάση τη Διαφορική Θερμιδομετρία Σάρωση.

Ο σκοπός αυτής της ενότητας είναι να παρουσιάσει βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις της διαδικασίας κρυστάλλωσης διαφόρων υλικών και να τις εφαρμόσει σε δεδομένα κρυστάλλωσης πολυμερούς. Παρουσιάζονται και χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι προσομοίωσης της κινητικής κρυστάλλωσης, δίνοντας έμφαση σε μια διαφορετική προσέγγιση: τη θεωρητική επεξεργασία των πειραματικών δεδομένων, χρησιμοποιώντας ισομετατροπές και μεθόδους προσαρμογής μοντέλων.

Σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τα πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες της Διαφορικής Θερμιδομετρίας Σάρωσης στη κινητικής των αντιδράσεων του φαινομένου σκλήρυνσης/και των αντιδράσεων διασταύρωσης δεσμών. Θα εξεταστούν τα θεωρητικά μοντέλα και ισομετατροπικές προσεγγίσεις που εφαρμόστηκαν  στη κινητική του φαινομένου σκλήρυνσης. Θα παρουσιαστούν συγκεκριμένες μελέτες σχετικά με τη χρήση της Διαφορικής Θερμιδομετρίας Σάρωσης που αφορούν τη μελέτη της κινητικής του φαινομένου σκλήρυνσης οδοντιατρικών υλικών, εποξειδικών ρητινών και σχηματισμού υδρογέλης.

Σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι να παρουσιάσει τις βασικές εξισώσεις που χρησιμοποιούνται για τη μελέτη της θερμικής αποσύνθεσης των υλικών, καθώς και την εφαρμογή τους σε πειραματικά δεδομένα που αφορούν την αποικοδόμηση των πολυμερών. Χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα παραδείγματα που έχουν στόχο να διευκρινίσουν: α) τι συμβαίνει όταν χρησιμοποιούμε πειραματικά και προκαθορισμένα θεωρητικά δεδομένα για το fitting, β) τα προβλήματα ταυτοποίησης κατά τη χρήση πειραματικών δεδομένων που λαμβάνονται με ένα ρυθμό θέρμανσης, γ) πώς μπορούμε να προχωρήσουμε με το fitting των πειραματικών δεδομένων με χρήση ισομετατροπικών μεθόδων και μεθόδων προσαρμογής μοντέλου, προκειμένου να υπολογιστεί η ενέργεια ενεργοποίησης και ο προεκθετικός παράγοντας και να προσδιοριστεί ο μηχανισμός αντίδρασης, δ) την υιοθέτηση συνδυασμένων μηχανισμών, καθώς και τα προβλήματα επιλογής του σωστού συνδυασμού.