Κινητική των Mετασχηματισμών

Portfolio Description


Αυτή η ενότητα ασχολείται με τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται συχνότερα στην κινητική  ανάλυση διαφόρων μετασχηματισμών, όπως οι περίπλοκες χημικές/φυσικοχημικές διεργασίες για παράδειγμα η αποικοδόμηση υλικών, η κρυστάλλωση κ.τ.λ. Άλλες μέθοδοι θα αναφερθούν μόνο επιγραμματικά.

Οι μέθοδοι που βασίζονται στις γενικές εξισώσεις κινητικής χωρίζονται σε ομάδες και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους αναλύονται. Θα αναφερθούν κυρίως οι ισομετατροπικές μέθοδοι.

Πολλές διεργασίες στη συμπυκνωμένη κατάσταση εμφανίζουν την περίοδο επαγωγής στο τέλος της οποίας οι ιδιότητες του υλικού αλλάζουν ξαφνικά. Δεδομένου ότι τα υλικά συνήθως αλλοιώνονται, η χρονική διάρκεια της  περιόδου επαγωγής θεωρείται ως το μέτρο της σταθερότητας του υλικού. Παρουσιάζονται οι μέθοδοι προσδιορισμού της διάρκειας ζωής του υλικού.