Ειδικές Τεχνικές Θερμικής Ανάλυσης

Portfolio Description


Αυτή η ενότητα στοχεύει στην εισαγωγή των μαθητών σε ειδικές τεχνικές θερμικής ανάλυσης, όπως θερμοπορομετρία, μετρήσεις θερμικής αγωγιμότητας μέσω της τεχνικής Laser Flash, θερμιδομετρία προσρόφησης, σύζευξη φασματομετρίας μάζας ή τεχνικές φασματοσκοπίας μετασχηματισμού Fourier με θερμοσταθμική ανάλυση (TG-MS και TG-FTIR) και Πυρόλυση – Χρωματογραφία αερίου – Φασματοσκοπία μάζας (Py-GC/MS).Οι μαθητές θα μάθουν τις δυνατότητες και τους περιορισμούς αυτών των τεχνικών καθώς και βασική ανάλυση δεδομένων για την εξαγωγή διαφόρων παραμέτρων από πραγματικές μετρήσεις.

Στόχος του μαθήματος είναι η μελέτη της αλλαγής φάσης (τήξη ή στερεοποίηση) ενός ρευστού που περιορίζεται στο πορώδες, μέσω DSC κι η κατανόηση ότι οι λαμβανόμενες πληροφορίες  αφορούν το μέγεθος των πόρων και την κατανομή του μεγέθους των πόρων.

Μέχρι το τέλος του μαθήματος, οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν το DSC για τον υπολογισμό του μεγέθους των πόρων και να γνωρίζουν πώς οργανώνεται η επιφάνεια (παράλληλοι πόροι, διασυνδεδεμένοι πόροι) και θα μπορούν να χρησιμοποιούν το μοντέλο που επιτρέπει αυτούς τους υπολογισμούς.

Σκοπός του παρόντος μαθήματος είναι να εισαγάγει τους μαθητές στις βασικές αρχές μέτρησης της θερμικής αγωγιμότητας μέσω της τεχνικής Laser Flash Analysis. Θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν μελέτες με έμφαση στους διαφορετικούς τύπους υλικών και τους περιορισμούς της τεχνικής. Η ανάλυση των δεδομένων θα πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας διαφορετικά μοντέλα με έμφαση στην ακρίβεια κάθε περίπτωσης.

Η προσρόφηση σε πορώδη υλικά είναι μια τεχνική που επιτρέπει τον διαχωρισμό, τη διήθηση ή την αποθήκευση μορίων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην υγρή η αέρια φάση. Η ποσότητα που απορροφάται μπορεί να υπολογιστεί αλλά δεν εξηγεί τους μηχανισμούς που εμπλέκονται σε ένα τέτοιο φαινόμενο. Η μικροθερμιδομετρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της θερμότητας ή της ενθαλπίας προσρόφησης που μπορεί να υποδείξει εάν υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις προσρόφησης ή εάν η προσρόφηση στο πορώδες είναι μόνο μια διαδικασία πλήρωσης.

Σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους μαθητές στις βασικές αρχές των τεχνικών σύζευξης για την Ανάλυση εκλυόμενων αερίων (EGA). Η Θεωρία και διάφορες μελέτες θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν με αρκετά εφαρμοσμένα παραδείγματα σε διαφορετικούς τομείς.

Σκοπός του παρόντος μαθήματος είναι η εισαγωγή των μαθητών στις βασικές αρχές και εφαρμογές της μεθόδου πυρόλυσης που συνδέεται με τη χρωματογραφία αερίου και τη φασματοσκοπία μάζας (Py-GC/MS). Δίνονται διάφορα παραδείγματα με έμφαση στις μελέτες πολυμερών.