Βασικές Τεχνικές Θερμικής Ανάλυσης

Portfolio Description


Το  συγκεκριμένο μάθημα επικεντρώνεται στις βασικές αρχές λειτουργίας των πιο συχνά εφαρμόσιμων μεθόδων θερμικής ανάλυσης, δηλαδή της διαφορικής θερμιδομετρίας σάρωσης, της διαφορικής θερμικής ανάλυσης, της θερμοσταθμικής και δυναμικής μηχανικής ανάλυσης. Εφαρμογές των συγκεκριμένων τεχνικών θερμικής ανάλυσης επίσης αναφέρονται.

Στο μάθημα αυτό θα συζητηθούν οι βασικές αρχές μέτρησης και λειτουργίας των θερμιδόμετρων DSC ροής θερμότητας και αντιστάθμισης ισχύος. Η βασική θεωρία πίσω από τη λειτουργία των θερμικών μεθόδων χαρακτηρισμού  DSC και DTA παρουσιάζεται με απλό και κατανοητό τρόπο. Επιπλέον σχολιάζονται ορισμένες εφαρμογές των τεχνικών αυτών.

Σκοπός του μαθήματος είναι να διδάξει στους μαθητές τις βασικές αρχές της θερμοσταθμικής (TG) ανάλυσης, δηλαδή τη μελέτη της μεταβολής του βάρους ενός υλικού ως συνάρτηση της θερμοκρασίας. Η τεχνική αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε περιπτώσεις μελέτης μετασχηματισμών οι οποίοι απαιτούν είτε την απορρόφηση είτε τη παραγωγή αερίων κατά τη θέρμανση ενός υλικού συμπυκνωμένης ύλης.

Σκοπός του μαθήματος είναι να διδάξει στους μαθητές τις βασικές αρχές της Δυναμικής Μηχανικής Ανάλυσης και να παρουσιάζει τη δυνατότητα εφαρμογής της τεχνικής αυτής στη μελέτη των θερμομηχανικών ιδιοτήτων πολυμερών υλικών καθώς και υλικών με βάση τα πολυμερή. Επιπλέον, θα συζητηθεί η βασική θεωρία των πολυμερών και οι θερμικές μεταβολές στα πολυμερή.