Βασικές Έννοιες και Θεωρία Θερμικής Ανάλυσης και Θερμιδομετρίας

Portfolio Description


Σε αυτό το εισαγωγικό μάθημα θα συζητηθούν οι θεμελιώδεις έννοιες της Θερμοδυναμικής και Θερμικής Ανάλυσης.

Αυτό το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές που μπορεί να μην είναι εξοικειωμένοι με τη θερμοδυναμική. Αποφεύγονται αναλυτικές λεπτομέρειες που δεν σχετίζονται αυστηρά με τη θερμική ανάλυση και την θερμιδομετρία. Παρουσιάζονται οι παρακάτω έννοιες:

Τι είναι η “Θερμότητα”;

Τι είναι η “Θερμοκρασία”;

Πως ορίζεται μια θερμοδυναμική Συνάρτηση Κατάστασης; (και πως σχετίζεται με τη θερμική ανάλυση και τη θερμιδομετρία)

Ειδική Θερμότητα υπό σταθερό όγκο CV

Ειδική Θερμότητα υπό σταθερή πίεση CP

Το μάθημα αυτό παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη περιγραφή των παρακάτω εννοιών:

Ορισμός της Θερμικής Ανάλυσης

Τεχνικές Θερμικής Ανάλυσης

Θερμιδομετρία